Vedtægter for IEA Danmark
1. Navn og tilhørsforhold

Foreningen er en netværksorganisation. Netværkets navn er IEA Danmark (International Enneagram Association, Danmark) og hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Netværket er tilknyttet som affiliated til ”The International Enneagram Association” (IEA) og tilslutter sig dermed IEA’s til enhver tid gældende etiske regler og standarder.

2. Formål

Netværkets formål er:

 • At være et ikke kommercielt interesseforum for alle med interesse i Enneagrammet i form af debat, information, website og samarbejde med IEA.

 • At være en platform for udveksling af viden til at fremme forståelsen af Enneagrammet og dets principper generelt.

 • at afholde arrangementer og Enneagram konferencer alt efter muligheder og finansielle midler.

 

3. Medlemskriterier og kontingent
 • Alle kan være medlem af netværket.

 • Medlemskontingentet fastlægges hvert år ved beslutning på generalforsamlingen, og kan fastsættes til kr. 0,-.

 • Hvis kontingentet ikke er betalt til seneste betalingsdato angivet på den årlige opkrævning, ophører medlemskabet.

 • Udmeldelse af netværket i øvrigt skal ske skriftligt pr. mail eller brev til foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

4. Regnskab

Netværkets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet varetages af intern eller ekstern ressource. Tegningsberettiget er formand, næstformand og kasserer. Formanden alene kan underskrive på hvem der står for bankkontoen. Formand og næstformand og/eller kasserer har adgang til bank/netbank.

5. Bestyrelsen

Netværket ledes af en bestyrelse på 5 personer (heraf 1 IEA Global affiliated repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (en første og anden suppleant der kan træde ind i nævnte rækkefølge). Det tilstræbes at medlemmer i bestyrelsen vælges i forhold til de til hver en tid igangværende arbejdsbehov og kompetencer med en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen.

Formand vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år i ulige år.

Næstformand vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år i lige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og er på valg forskudt fra hinanden hvert andet år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand, en næstformand (der fungerer som administrator) samt en kasserer.

Suppleanter indgår i bestyrelsens arbejdsopgaver i forhold til mængde, behov og kompetencer. Suppleanter deltager normalt ikke i bestyrelsesmøder, men kan indkaldes til møder efter behov.

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal dette meddeles skriftligt til formanden med min. 1 måneds varsel. Når et bestyrelsesmedlem udtræder, skal denne overdrage sine opgaver inden udtrædelsen og senest 1 måned efter udtrædelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke opfylder sine forpligtelser, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem ved stemmeflertal.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 5, skal suppleanterne inddrages i bestyrelsen (efter den rækkefølge de er valgt i) for den resterende periode frem til førstkommende generalforsamling.

Alle hverv er ulønnede og bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til ikke at udnytte netværket til personlige forretningsinteresser.

Der tilknyttes efter behov en gruppe ambassadører der kan træde til med assistance ved projektopgaver.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Netværket tegnes i juridisk henseende af formanden og næstformanden.

6. Generalforsamling

Der afholdes en årlig generalforsamling i februar/marts måned. Indkaldelse til generalforsamling

udsendes senest 3 uger inden dato for afholdelse med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent

 4. Valg

 5. Indkomne forslag

 6. Eventuelt

Der udarbejdes referat som lægges på hjemmesiden.

Ved forslag til afstemning og ved valg til bestyrelse har hvert medlem én stemme. For at være stemmeberettiget skal medlemskab være påbegyndt senest 4 uger før generalforsamling.

Et medlem kan give fuldmagt til et gyldigt medlem af foreningen. Et tilstedeværende medlem kan i henhold til skriftlig fuldmagt afgive stemmer på vegne af maksimalt 2 medlemmer.

Der kan stemmes ved fremmøde, ved fuldmagt eller ved brevstemme pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel. Stemmesedlen til brevstemning indeholder kandidater til bestyrelsen og forslag. På stemmesedlen kan stemmes ja, nej eller blank. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før mødets start.

Ved valg af bestyrelse, kan fuldmagt og brevstemme kun benyttes til afgivelse af stemmer på kandidater, der har indgivet sit kandidatur senest 48 timer før generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

7. Vedtægtsændringer

Ændringer til vedtægterne foreslås og fremlægges af bestyrelsen og vedtages til den årlige generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Ændringer udsendes min. 14 dage inden en generalforsamling. Vedtagne vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne efter en generalforsamling og lægges på websitet.

8. Netværkets opløsning

Hvis bestyrelsen ikke kan opretholde et minimum på 5 bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til medlemsmøde, hvor foreningens status fremlægges. Herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen forsøges. Hvis dette ikke er muligt, nedlægges foreningen med omgående varsel. Ved nedlæggelse af foreningen skal generalforsamlingen beslutte, hvad foreningens midler skal overdrages til.

Vedtægterne ændret pr. 15. juni 2020 og afløser vedtægterne for IEA Danmark fra 19. marts 2015.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 

Søren Heick, Formand

 

Annabella Al-Nafusi, Næstformand og IEA Global repræsentant

 

Anja Vester, Kasserer

 

Carsten Wendt, Bestyrelsesmedlem

 

Balder Vendt-Striim, Bestyrelsesmedlem/kontaktperson udbydere

 

Karin Jessen, 1. suppleant

 

Flemming Christensen, 2. suppleant

Visit

IEA Danmark

Søren Heick

Sauntesvej 30B

2820 Gentofte

© 2023 by IEA Danmark |  Etiske reglerOm IEA DK

 • White Facebook Icon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • White Instagram Icon