Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 15. juni 2020
 

På baggrund af beslutningen på den ordinære generalforsamling om gennemførelse af en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at den nye bestyrelse havde mandat til at komme med et oplæg til følgende vedtægtsændringer:

- Hvor længe man minimum skal være medlem før man kan stemme ved en generalforsamling.

- Regler for brug af fuldmagter (eks. max 2 fuldmagter pr medlem).

- Regler for brevstemmer.

- Krav til bestyrelsesmedlemmer i IEA.dk (hvem kan opstille - Udbydere/ikke udbydere?).

 

Herudover blev afstemningen om indkomne forslag udskudt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor problematik om regler for afstemning var afklaret.

 

For at lette mødeaktiviteten for alle parter har bestyrelsen valgt at afholde de 2 ekstraordinære generalforsamlinger samme dag. På grund af Corona situationen er lokationen ikke afklaret endnu, men mødernes holdes i Storkøbenhavn. Den præcise lokation oplyses hurtigst muligt. Af samme årsag bedes du senest den 8. juni 2020 tilmelde dig via mail til: info@iea-danmark.dk

Den 1. ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag den 15/6 20 kl. 17.00-17.20.

 

1) Valg af ordstyrer

 

2) Valg af stemmeudvalg

 

3) Forslag til behandling - forslag til vedtægtsændringer i IEA Danmark:

 

Der kan kun afgives stemmer til denne afstemning ved personligt fremmøde


1) Ændring vedr. stemmemetode (fuldmagt/fremmøde): § 5. Bestyrelsen, pkt. 2
Eksisterende: Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen. Stemme afgives ved personligt fremmøde (eller evt. ved fuldmagt). Resultatet afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan stemmes ved fuldmagt eller pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel.

Forslag: Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen. ("Stemme afgives ved personligt fremmøde (eller evt. ved fuldmagt). Resultatet afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan stemmes ved fuldmagt eller pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel"  fjernes, da det beskrives detaljeret under vedtægternes punkt 6. Generalforsamling).

2) Nyt punkt indsættes vedr. krav til bestyrelsesmedlem: § 5. Bestyrelsen, pkt. 3
Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges medlemmer af foreningen, der ikke er indehaver af eller medejer af en skole, der udbyder åbne kurser i Enneagrammet.

3) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6. Generalforsamling
Ved forslag til afstemning og ved valg til bestyrelse har hvert medlem én stemme. For at være stemmeberettiget skal medlemskab være påbegyndt senest 4 uger før generalforsamling.

4) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6. Generalforsamling
Et medlem kan give fuldmagt til et gyldigt medlem af foreningen. Et tilstedeværende medlem kan i henhold til skriftlig fuldmagt afgive stemmer på vegne af maksimalt 2 medlemmer.

5) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6. Generalforsamling
Der kan stemmes ved fremmøde, ved fuldmagt eller ved brevstemme pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel. Stemmesedlen til brevstemning indeholder kandidater til bestyrelsen og forslag. På stemmesedlen kan stemmes ja, nej og blank. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før mødets start. 


6) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6. Generalforsamling
Ved valg af bestyrelse kan fuldmagt og brevstemme kun benyttes til afgivelse af stemmer på kandidater, der har indgivet sit kandidatur senest 48 timer før generalforsamlingen.

4) Afslutning af den 1. ekstraordinære generalforsamling

****** Kort pause *****

Den 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag den 15/6 20 kl. kl. 17.30-18:15

Den 1. ekstraordinære generalforsamling er udslagsgivende for afstemning og stemmemetoden på denne ekstraordinære generalforsamling. Det vides dermed ikke på mødeindkaldelsens tidspunkt, om brevstemmer og fuldmagter kan benyttes. Er du forhindret i at møde på generalforsamlingen og ønsker du at afgive din stemme, bedes du sende din stemme på vedhæftede fuldmagt/stemmeseddel.

 

1) Valg af ordstyrer

 

2) Valg af stemmeudvalg

 

3) Indkomne forslag

Forslag 1, vedtægtsændring om brug af foreningens midler ved en eventuel opløsning (forslaget fra Susanne er vedhæftet)

Forsalg 2, Forslag om at lægge IEA Danmark i dvale (forslaget fra Susanne og Lone er vedhæftet)

Forslag 3, Forslag om videreførelse af IEA Danmark (Forslag fra Carsten og Søren er vedhæftet)

Forslag 4, vedtægtsændring om IEA Global repræsentant

Eksisterende: Netværket ledes af en bestyrelse på 5 personer (+ 1 IEA Global affiliate repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (....)

Forslag: Netværket ledes af en bestyrelse på 5 personer (heraf 1 IEA Global affiliate repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (....)

Forslag 5: Kontingentbetaling sættes til 100,- kr. årligt pr. 1-1-2021.

4) Afslutning af de ekstraordinære generalforsamlinger.

Visit

IEA Danmark

Søren Heick

Sauntesvej 30B

2820 Gentofte

© 2023 by IEA Danmark |  Etiske reglerOm IEA DK

  • White Facebook Icon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • White Instagram Icon